Selvitys ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisistä pk-seudulla

Pääkaupunkiseudulla on pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Toisaalta yhtenä pidempiaikaisena haasteena ARA-vuokra-asuntoja omistavilla organisaatioilla on tarjotuista vuokra-asunnoista kieltäytyminen. Asuntotarjouksista kieltäytymiset aiheuttavat vuokrataloyhtiöille ylimääräistä työtä, asuntojen vajaakäyttöä ja sen myötä kustannuksia, jotka vaikuttavat lopulta omakustannusvuokrien korotuksiin.


Tämän selvityksen tavoitteena olikin tuottaa tietoa asuntotarjousten vastaanottamisen prosessista ja asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä. Selvitys kohdistui viiteen suureen pääkaupunkiseudulla toimivaa ARA-vuokra-asuntoja välittävään toimijaan, jotka ovat Helsingin kaupunki, Espoon Asunnot Oy, VAV Asunnot Oy, Kiinteistö Oy M2 Kodit ja Asuntosäätiö. Tietoa kieltäytymisten syistä kerättiin toimijoilta kerättyjen tilastojen sekä asuntotarjouksista kieltäytyneille suunnatun kyselyn ja haastattelujen perusteella.


Selvityksen perusteella yleisimmät syyt kieltäytymisten takana ovat asunnon sijainti, asunnon saanti muualta, asunnon kunto ja varustelutaso sekä asuinalueen huono maine. Huomioitavaa myös on, että huomattava määrä asuntotarjouksia päättyy siihen, että asunnonhakijaan ei saada yhteyttä.


Asunnon hakijat näkivät asuntotarjousprosessissa parannettavaa mm. asuntohakemusten alueellisessa kohdennettavuudessa, asuntotarjousten ajankohdan ennakoitavuudessa sekä tiedonsaannissa tarjotun asunnon ominaisuuksista. Selvityksen mukaan hakijat tarvitsisivat  enemmän tietoa ARA-asuntotarjonnasta sekä ARA-asukasvalinnan kriteereistä. Selvityksessä esitetäänkin kehittämisehdotuksia asuntotarjouksista kieltäytymisten vähentämiseksi.  


 

Selvitys on rahoitettu ARAn kehittämisrahoituksella (49 290 €).

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi