Yhteinen arki - Opas ikääntyneiden yhteisölliseen asumiseen

Viimeisen vuosikymmenen aikana ikääntyneiden asumista on tarkasteltu useissa raporteissa ja selvityksissä. Uudenlaisia, yhteisöllisyyttä korostavia asumisratkaisuja on kehitetty eri puolilla Suomea. Hajallaan olevaa tietoa ja osaamista on tärkeä koota ja viedä käytäntöön jo olemassa oleviin yhteisöllisiin taloihin ja ottaa huomioon uusien asumiskohteiden suunnittelussa.


Kokemukset näkyviksi – yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat -hankkeessa (2020) kerättiin yhteisöllisen asumisen hyviä toimintatapoja ja haasteita sitä toteuttavilta toimijoilta. Tavoitteena oli tuoda esiin yhteisöllisen asumisen polun eri vaiheisiin liittyviä hyviä käytäntöjä ja haasteita sekä selvittää, millaisista rakennuspalikoista yhteisöllisyys eri yhteisöllisen asumisen kohteissa muodostuu niin asukkaiden kuin työntekijöiden näkökulmista. Hankkeen havaintoja koottiin yhteen yhteisöllisen asumisen toteuttajien sekä asukkaiden tueksi.


Oppaan neljä tapausesimerkkiä (ks. liite sivu 72) ovat luonteeltaan erilaisia: jotkut ovat yksittäisiä taloja, toiset muodostavat kokonaisen korttelin; osa sisältää vain yhdenlaista asumista ja osa koostuu yhdistelmistä erilaisia asumisen muotoja. Yhteisinä tekijöinä ovat asukkaiden ikä, yli 55-vuotiaat, sekä tavoite yhteisöllisyyden edistämiseen.


Kokemuksia yhteisöllisestä asumisesta on kartoitettu tapausesimerkkikohteiden asukkailta, työntekijöiltä ja kaupunkien edustajilta. Asukkaiden kokemuksia kerättiin kyselyllä, johon saatiin yhteensä 432 vastausta eri asumiskohteista. Kyselyllä pyrittiin selvittämään asumiskohteiden parhaita puolia ja kehittämiskohteita yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tapausesimerkkikohteiden työntekijöitä ja kaupungin edustajia haastateltiin heidän kokemuksistaan yhteisöllisestä asumisesta. Hyviä käytäntöjä ja haasteita pohdittiin vielä työpajassa, jossa osallistujat pääsivät vaihtamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Opas on tehty osana Kokemukset näkyviksi -yhteisöllisen asumisen hyvät käytännöt ja solmukohdat -hanketta, johon on käytetty ARAn kehittämismäärärahaa 30 000 euroa. Kokemukset näkyviksi -hankkeen toteuttajana toimi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi