< Edellinen
Seuraava >
Kaupunkiaktivismi haastaa julkisen vallan ja uudistaa markkinoita

Kansalaisyhteiskunnan vertaisverkostojen muodostama neljäs sektori kasvaa. Kaupunkiaktivismien kirjo ulottuu kaupunkitilan valtaamisesta vaihtoehtosuunnitteluun, jakamistalouden palveluista aktivismiin ja ekoliikkeistä innovaatioyhteisöjen luomiseen.


Hankkeessa tehtiin toimintatutkimusta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden alueilla paikantaen kaupunkilaisten uusia itseorganisoituvia toimintamuotoja ja vertaisverkostoja. Näitä olivat esimerkiksi kaupunginosaliikkeet, asukastilahankkeet, joukkorahoitushankkeet, kaupunkisuunnittelun YIMBY-ryhmät, ruokaverkostot ja hävikkiruokatoimijat. Julkishallintoa, etenkin kumppanikaupunkeja, autettiin ymmärtämään näitä uusia toimijoita ja toimintatapoja sekä hallinnoimaan niitä järkevästi.


Neljäs sektori ottaa hoitaakseen julkisen vallan tehtäviä


Omaehtoinen, proaktiivinen ja itseorganisoituva kaupunkiaktivismi ja vertaisverkostot uudistavat kansalaisyhteiskuntaa muodostamalla yhteiskunnan neljännen sektorin. Neljäs sektori alkaa ottaa hoitaakseen julkiselle vallalle kuuluneita tehtäviä. Se myös muuttaa markkinataloutta jakamis- tai yhteistoimintatalouden suuntaan. Esimerkkejä ovat vaihtoehtoiset kaupunkisuunnitelmat, alueelliset yhteisötoimijat, vertaisverkkokauppa ja palveluverkostot.


Kaupunkiaktivismi paikallisen kehittämisen voimavarana


Monet kaupunkiaktivismin muodot ovat paikallisia ja sijoittuvat asuinalueille. Ne muodostavat asukastoiminnan uuden kerroksen paikallisjärjestöjen rinnalle ja niiden kumppaneiksi. Tieto alueiden toimijakentästä ja sen muutoksista on kaupungeille tärkeää. Aktivismit luovat alueille yhteisöllisyyttä ja paikallisen arjen innovaatioita, joilla on myönteisiä vaikutuksia koheesioon, elinvoimaan ja ekologiseen kestävyyteen. Tuloksena on luotu verkkotietopankki julkishallinnon viranhaltijoiden työkalupakiksi. Esimerkiksi Kerava hyödyntää sitä.


Kaupunkiaktivismit ovat osa merkittävää yhteiskunnallista muutosta, jossa vertaisverkostojen toiminta muuttaa sekä julkishallintoa että markkinoita (jakamistalous). Kansalaisaktiivisuutta on tärkeä lähestyä laajemmin kuin vain demokratian kannalta. Vertaisverkostojen aikana ihmisten osallisuus yhteiskunnassa ei enää rajoitu heidän mahdollisuuksiinsa osallistua edustuksellisen demokratian tai siihen nojaavan hallinnollisen valmistelun prosesseihin.


Itseorganisoituvaa toimintaa kaupunkien hyväksi


Kaupungistunut, digitalisoitunut ja korkeasti koulutettu kansalaisyhteiskunta on noussut historiallisen merkittäväksi yhteiskunnalliseksi voimavaraksi luomalla omaehtoista ja itseorganisoituvaa toimintaa kaupunkien hyväksi. Tämä luo julkisvallalle vaatimuksen mukautua kansalaisyhteiskunnan muutokseen ja hyödyntää muutoksen tuomia mahdollisuuksia viisaasti. Neljännestä sektorista voi tulla hybridihallinnon ja -palvelujen kumppani ostareiden kehittämiseen.


Toteuttaja
Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos


Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Helsingin lähiöprojekti
Lahden ja Vantaan hankkeet


 
Hankkeessa tuotettu materiaali


Kaupunkiaktivismi-hankkeen omat verkkosivut


 

ARAn avustusmäärä  Ostoskeskukset julkisina tiloina ja Kaupunkiaktivismi paikallisen kehittämisen voimavarana -hankkeille vuosina 2013–2015

Kehittämisavustus: 254 923 €

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.

Ara logo nega 0da8ee44d128d16843950ade81b40527aaa2db792be7aabb9e2e52441f7779cf

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi